Vetenskap

Evolutionsteori

 

                                       Hade Darwin Fel?

 

 darwin-monkey-1.jpg


Bakgrund                                          

Precis som fysiken och matematiken har sina lagar, har den biologiska utvecklingsläran, evolutionen, sina. Enligt Darwin

 

Det var Charles Darwin som upptäckte evolutionen. Han levde på 1800-talet. Som ung hade han seglat jorden runt och fått se mängder av djur och växter. Han funderade på allt det han hade sett och förstod att jorden måste ha förändrats hela tiden. När miljöerna ändras bildas nya arter. När Darwin för mer än 150 år sedan presenterade hur evolutionen hade gått till, var det få som trodde på honom. Många tyckte att han var löjlig. Det som var det svåraste att gå med på, var att människan skulle vara släkt med aporna. Det var många människor som var mycket upprörda över den iden. En häftig strid bröt ut mellan de som var för evolutionen och de som var emot[1][1]. Fortfarande är evolutionen och tanken på att människan är släkt med aporna mycket upprörande för vissa religiösa grupper. Men för att gå in i ämnet måste vi skapa ett underlag och måste vi veta, vad är en teori och hur ska man tro på den?

Teori är en uppsättning av hypoteser som överensstämmer med varandra, och dessa hypoteser ses genom observation eller fenomen. Hypoteser kräver lyckade tester för att bevisas, eller direkt observation för att validera hypotesen eller att den ska gälla. Om ett av de antaganden som hör till den teori som inte kan bevisas genom erfarenhet och inte genom direkt observation, måste teorin granskas om.

 

Första cellen enligt darwinismen

 

Alla teorier om evolutionen är överens om att alla levande arter har uppstått av förra liknande arter i närvaron och den föregående arten är alltid enklare än den som har följer av i strukturen etc. Arternas uppkomst går tillbaka till de encelliga organismerna, som i sin tur omvandlades till de mer komplicerade växter, djuren och i slutet av människan. Eftersom dessa teorier insistera på att alla olika organismer härstammar från varandra och deras återgång är till encelliga organismer.

 

Den första tolkningen: från en schweizisk forskare Irios, påstår att ursprung för encelliga organismer är från mikroorganismer som finns i universums utrymme sedan urminnes tider och sedan halkade iväg till marken och utvecklades av en slump. Sedan gav de slumpen till djuren och växter genom evolutionen2.

 

En annan tolkning: från forskaren Ernst Haeckel, säger att organismer har utvecklats ur livlösa ting.

 

Det han menar är att det fanns en period av den gamla tiden som omvandlade icke-organiska ämnen till organiska ämnen av en slump och sedan gav de aminosyror, som också av en slump omvandlades till proteiner och sedan till kromosomer som i sin tur till kom också av en slump och blev till encelliga organismer som sedan blev till växter och djur3.

 

Om vi går tillbaka till Irios tolkning. Han kände inte till villkoren i rymden men sa ändå att det fanns mikroorganismer i rymden. Men de framgångsrika vetenskapliga forskningarna visade att det är absoluta nollpunkten i rymden och mikroorganismer kan inte leva i det. Att temperaturen förändras i planeterna i vårt solsystem beror på solens avstånd från planeterna och det kan ta mellan 300 nätter plus 430 dagsljus. Men om vi tänker oss att mikroorganismer kan leva i rymden (och det är omöjligt) så kan de inte motstå den intensiva strålning som kommer i form av dödliga korta vågar och inte bara det. Det många andra faktorer som tryck m.m. Så den tolkningen kolliderar med den moderna vetenskapen.

 

Andra tolkningen av Ernst Haeckel: att det var en dag där icke-organiska ämnen omvandlades till organiska ämnen av en slump.

Men enligt det scenariot i evolutionsteorin om omvandling av icke-organiska ämnen till organiska ämnen, primitiva oceaner innehöll under miljontals år en mark som är rik på organiska ämnen.

Dessa ämnen måste hittas i sedimentära bergarter, som då bildas på botten av havet som forskaren Denton säger: `` hittills har vi inte hittat några spår av dessa ämnen``4. Men i södra Grönland har man hittat gamla bergarter i jordskorpan, som är 3,9 miljarder år gamla, men tanken på att åldern på jorden inte överstiger 5 till 6 miljarder år.

Australiska forskare har hittat stenar som är 3,5 miljarder år gamla som innehöll mikroskopiska alger. Detta tyder på att tidpunkten för uppkomsten av liv enligt darwinismen är felaktig, om vi tar hänsyn till den tid som kylde ner flytande ämnen över jorden och i oceanen i första hand

Jag nöjer mig inte bara med det, utan om vi ser på den formen som föreslagits av darwinism i sina tolkningar av Abiogenes är felaktig, eftersom det innebär att initial rymden hade inte något syre alls, annars skulle de första organiska ämnen utsatts för förfaras (Oxidation och Nedbrytning)

Detta är en löjlig fantasi, att avsaknaden av syre, innebär att det inte finns ozon skikt i rymden, som kommer att bryta alla kontakter med kemikalier som egentligen skulle organiska ämnen försöka gör det. Vi får inte glömma att det tolkas nu som en anledning till detta, är avsaknaden av dessa organiska ämnen på planeten mars.

 

Det viktigaste jag kan notera här är att vetenskapen har jättesvårt att förklara uppkomsten av liv och hur kom de första cellerna. Jag tror att det finns något bakom det här. En slags skapare. Den kommunistiska forskaren Oparin säger (tyvärr, är det jättesvårt att förklara på hur dem första celler kom till liv och det är mörkaste hörnet i Evolutionsteorin). Och Detta var anledningen till att forskarna använde sin fantasi istället för att förlita sig på vetenskapliga metoder i tolkningen av livets uppkomst.

 

 Paleontologivetenskap förklara inte utan göra det mer komplicerad mellan länkar emellan olika djur saknas.

 

Enligt Darwins teori, att förändringar alternerar långsamt och så småningom resulterar det i en övergång från en art till en annan art. Om detta är sant, måste vi hitta de saknade mellandelarna emellan olika djur.

 

På 1900-talet hittade arkeologer en fossil av en jättemask (Poganaphora) som inte har någon mun eller matsmältningsrör. Istället för en övergångsperiod för fossilen mellan två förgående arter, hade djuret bildat en separat art av sig själv5 och detta komplicerar de tidigare tolkningar.

 

Under 1909 hittade forskaren Charles Doolithes ett fossilt djur som är 500 miljoner år gammalt och har exakt samma komplexitet.

 

Båda fallen är fossiler av levande organismer som inte är väl kända. De inte utgör något av dem förväntade mellandelar som saknas emellan de olika djuren och istället för att komma i tur och ordning för ett utvecklingsträd.

 Jag anser att det blir bara mer diversifierade och komplicerade med åren.

 

Men det är sant att det finns undantag, man har hittat en fossil: (arkeologisk fågel) och den utgör en potential mellan-del som  som ligger emellan reptiler och fåglar, eftersom det behåller många av de egenskaper hos reptiler (formen på skallen, tänder, en lång hals, avsaknaden av näbb ... o.s.v). Men jag vill gärna tillägga att dessa arter är försvinnande fåtal6. Hur kan vi vara säkra på att den plats som var förutsättning för utvecklingen, var i fred och var en tillämplig plats. Detta eftersom 99 procent av de biologiska egenskaperna för kroppen finns (i den icke-hårda sidan av kroppen): hud, muskler, nerver och tarmar . De inre organen finns inte med i fossilen. Det finns paradoxer som anmärkningsvärda i tillväxt och  skelettets konstitution.

 

Paleontologivetenskapen visar att vilken art som helst av organismerna kommer att utrotas efter att den har levt en viss tid. Sedan framkommer en annan art mer utvecklad än den förra, så det finns inga mellandelar emellan första arten och andra arten. Detta gäller för alla organismer och utan undantag, så mellandelar finns inte på ytan av vår planet, inte emellan människor och något liknande och inte emellan andra organismer.

 

Det naturliga urvalet

 

Faktumet är att det vi ser är motsatsen till vad Darwin kallar de bästa anpassade får överleva i den hårda konkurrensen7 på jorden som består av de många etapper i det långa livet och som är fylld med (för de mer eller mindre anpassade)alla typer av djur. Men även om det stämmer,

 

Skulle mest grundläggande kravet vara:

Att det skulle överstiga processions lopp mellan utgångspunkten för de levande organismerna, Åtminstone oavsett om vi tänker oss att utvecklingsrörligheten införs långsamt, men den utgångspunkten ifrågasätter fortfarande de olika svaga organismerna för att ändå är de vid liv och har de egenskaperna exakt som förgående organismer.

Raka motsatsen till det hittar vi dinosaurier som utrotades för länge sedan men världens insekter T.ex.

Flugor och loppor har vi kvar. T.o.m. svagare insekter finns kvar

Den franska professorn (Etienne Rebaud) frågar i sin bok: ``vilka kommer att bli kvar de starka eller de svaga?8``. Alltså det finns inte något bra bevis som visar att det naturliga urvalet stämmer och att de starka blir kvar och de svaga kommer att försvinna så småningom. Som T.ex. Antiloper kan springa på hög hastighet för att de har fyra långa ben. Men samtidigt finns det andra typer av antiloper som har fyra kort ben, t.o.m. tror man att de kryper på marken och ibland har de svårt att komma upp. De typerna har samma kroppsuppbyggnad, hanterar mat själv och bor i samma miljö. Om dessa djur är anpassade till sin omgivning skulle det inte finnas några sådana skillnader mellan deras egenskaper.

 En forskargrupp vid Uppsala universitet visar i en studie att Darwins teori med naturligt urval inte alltid går att applicera på utvecklingen av till exempel människans gener. Studien pekar på att en annan process, BGC (biased gene conversion), har varit verksam och påskyndat evolutionshastigheten i vissa gener. Den här processen snabbar på vissa mutationers spridning inom en population, vare sig de är positiva eller negativa. Studiens resultat går emot den traditionella synen att enbart positiva egenskaper gynnas under evolutionen9

I motsats till begreppet naturligt urval att alla av dessa arter (svaga djur) fortfarande lever och fortsätter att spridas i livet. T.ex. råttor som lever i bergen. Dessa råttor har korta framben och de kan inte förflytta sig utan att hoppa (i en obekväm rörelse), inte heller många av de flygande insekterna som inte kan flyga trots att de har stora vingar, så organen finns inte i levande varelser p.g.a. anpassning till de villkorna för organismer, utan tvärtom, villkor i livet har bildats i av de organen och dessa funktioner.

 

 

Gamla djur i Egypten

 

Studier visade att många av de växterna och djuren i Egypten inte har deras förhållande förändrats för många sekler sedan vilket framgår av de skulpturerna och figurer som finns på väggar. Det visar något av de forntida Egypten och har bevaras genom mumifiering. Att hur de liknar varandra jämfört med de djuren som finns idag. Man kan nästan inte se skillnaden mellan dem.

 

Darwin skrev i sin bok`` komplicerade Frågor behöver inte besvaras``9

 

 Människan och Apan

 

Människokroppens cellkärna innehåller 46 kromosomer. Om det händer något som förändrar i antalet kromosomer, så kommer inte människokroppen att utvecklas utan utsätts för missbildning. Det oförändrade antalet kromosomer hos alla organismer kan inte utvecklas från en art till en annan art. Ändring i det genetiska ämnet (kromosomer) kan leda till en stor förändring av miljontals proteiner som är involverade i bildandet av kroppen.

 

Vi fick den domen att vi skulle vara släkt med aporna bara för några tänder och delar och fragment av käke. Jag tycker att darwinismen bara har det som vapen att vi på något sätt är släkt med djur.

Darwinismen ansåg att apan Ramapithecus är lik människan på många sätt. Dr-Jolly skrev i sin rapport att det finns olika typer av babianer (en sorts apa) som lever i Etiopien och har samma tand egenskaper och samma käke som Ramapithecus, så dessa egenskaper är inte mänskliga egenskaper, Utan djurs egenskaper. Vetenskapsmän har kommit överens om att Ramapithecus fossil bara är en apa och inget annat.

Darwin ansåg också att schimpanser och gorillor utvecklades till människor men frågan är vem kom först schimpanser eller människor?

Studierna visade att schimpanser och gorillor kom före människan.

Forskaren Dart var den första som upptäckte år 1924 vad han kallade Australopithecus afarensis och påpekade flera likheter hos denna dödskalle med apors funktioner. Samtidigt trodde han att tänderna hos den dödskallen liknar människors tänder. Storleken på hjärnan var en tredjedel av storleken på den moderna människans hjärna och längden på den varelsen var 4 meter.

I början av november 1927 utgav tidningarna i världen och av världens nyhetsbyråer i Washington: att arkeologen Richard Leaky som är också generaldirektör för det Nationala Museumet i (Kenya) hittade massa ben skallen som är 2,5 miljoner år gamla.

 

Är det vetenskapligt tänkt att livet kom till av en slump?

 

Resultaten av en slump kan förknippas med matematiska lagar, T.ex. 1+1=2.

 

Ett annat exempel.

En påse med 100 bollar. I den påsen finns det 99 vita bollar och en svart boll.

Chansen att dra den svarta bollen vid första försöket är 100:1. Men chansen att dra den svarta bollen två gånger på raken är 10 000:1 eller tre gånger på raken är 1 000 000:1.

Såldes kan vi konstatera här att ju mer regelbundna talen (svarta bollen) jag vill få, desto mer omöjlig av en slump blir det. Otroligt dumt,

Speciellt om vi har försökt att förklara framväxten av det enorma kosmiska fenomen och lagar som har starka kopplingar mellan dess delar. Livet på jorden är förknippade med flera kritiska förhållanden, kan dessa förhållanden som ett oräkneligt antal ge av en ren slump?

Exempel på detta är otaliga. Närvaro av vatten, luft, sol, måne och slätter, berg och dalar o.s.v.

Vad är de till?

Jo de är till sparandet och funktioner för livet. Att livets uppkomst är av en slump är omöjligt. Men om det är sant. Varför gjorde inte slumpen att jorden kretsar runt om sig (24 timmar) med hastighet 100 mil, i stället för 1000 mil. Då skulle nätter och dagar vara längre än vad vi har idag och då skulle växter brinna upp varje dag eller frysas på natten och då också skulle livet vara omöjligt. Månen är ansvarig för ebb och flod och den avlägsnar från jorden på 240 000 mil, men om månen avlägsnar från oss på 51000 mil, då skulle floder vara starka att de kunde förstöra bergen.

Om luften bli flytande skulle den täcka hela jord klotet till ett djup av 35 meter. Den opartiska vetenskaplig forskning kräver att hitta teorier som är långt ifrån de strategiska sidorna, Eftersom tiden är avgörande för att avslöja sanningen. Det är otänkbart att cellen blev till djur och andra växter av en slump. Men om det är så, varför gjorde inte slumpen att livet blir fullt med växter och djur, då skulle djuren förbrukar all syret och få slut på det och efter skulle växter förbruka koldioxid och få också slut på det, tillslut är det omöjligt att leva. Alla dessa intellektuella och andra aspekter, har inte någon anknytning till vetenskapen.

I detta sammanhang kan jag betona att universum och den oändliga rymden, och att den mängden som materia krävdes för bildandet av ett partiellt protein av en slump, är mycket större än materien och rymden för närvarande10.

För att hitta en proteinmolekyl som ger liv, uppskattningsvis av en slump är ett nummer som innehåller 243 nollor emot 10 billion. Hur kan en teori inte kan förklara uppkomsten av partiellt protein som inte kan synas genom de moderna förstöringapparaterna för att förklara uppkomsten av miljoner arter av djur och 200 000 typer av växter, med förhållandet mellan dem?

Det jag vill säga här att livet på jorden förknippas med beräkningar som ordnar mänsklighetens framtid och utkomst till de andra. Inte att den kom av en slump.

 

 

Genetiken idag

 

DNA-molekylens struktur upptäcktes 1953 av de två nobelpristagarna James Watson och Francis Crick. När de upptäckte det, ansåg de att det är omöjligt att den DNA-molekylen kom till av en slump11.

 

Den franska forskaren Lamarck trodde att förändringar och egenskaper som de olika organismerna har, överförs till deras barn och släkt. Dessa egenskaper tornar upp sig från avkomma till avkomma och från generation till generation. Han trodde också om man skär av händer av en familj från generation till generation, så skulle barnbarnen till barnbarnen föda barn utan händer. Det finns många exempel på det, men jag ska nämna två av dem. Giraffen, som ursprungligen var en gasell som sedan fått en lång hals på grund av sitt försök att äta blad från träden. Björnar som fiskade från havet som sedan förvandlas med tiden till valar.

Darwin och Lamrack hade fel eftersom påståendet är motsats till de viktigaste lagar biologiska vetenskapen.eftersom vetenskapen om gener, biokemi o.s.v. fanns inte då, även lagar för genetik var inte väl kända. Genetikvetenskap idag som då upptäcktes av Gregor Johann Mendel förnekade Darwins och Lamarcks anklagelser med en klar och tydlig mening. Genetik vetenskap hade många framsteg i det 20-århundradet och betonade att de egenskaperna man har kan inte ärvas men ärver de egenskaperna som finns i gener bara. Detta är vad som gjorde darwinister att tillägger en ny sak och det är mutation (mutation: Utveckling och snedvridningar som händer i DNA pga den påverkades av yttre påverkan som bl.a. Strålning och Kemiska ämnen). Darwinismen ansåg att urskillning mellan levande varelser var det mellan mutationer. Men som jag anser att mutationer utvecklar inte organismer men däremot de missabildar och förstör informationer som finns i DNA

 

 

och skadar organismen 12. Man har inte märkt någon fördel med mutationer varken i naturen eller laboratorier. D.v.s. att det är omöjligt att organismen få nya mutationer genom mutationer eller få t.ex. Ett nytt öga. Det är av denna anledning som professor Richard Dawkins en av de mest välkända försvarare av evolutionsteorin hamnade i knipa emot en penibel fråga, när den ställdes av en av folken som var i hans föreläsningar. ``Oavsett om det fanns någon mutation, har det hjälpt i utvecklingen av den genetiska strukturen i varje levande organism?`` . Han blev tyst och tystanden blev lång men tillslut kunde inte svara på det.

Sanningen är mycket tydligt att livet är komplicerat i en stor utsträckning som bygger på ett system som är mycket komplicerat, så det är omöjligt att kan vara av en slump.

 

 

 

Evolutionen går baklänges när fiskar får synen tillbaka13

 

Ordet utvecling betyder att utveckla, tillväxt. Därför hävdar darwinismen att utveckling har gått alltid framåt och den gör det fortfarande. Men vid New York university lyckats man komma på att utvecklingen kan också går baklängs vilket som var emot darwinis teori.

 Mexikanska grottfiskar har förlorat synen efter en miljon år i mörker. Men skilda populationer av grottfiskar har utvecklat sin blindhet genom mutationer på olika platser i arvsmassan.
Det betyder att evolutionen har åstadkommit samma resultat i de olika grupperna, men genom skilda genetiska mekanismer. Det betyder också att om man låter de olika populationerna korsa sig med varandra så kan man återskapa de genetiska kombinationer som kodar för en fungerande syn.
Och det är precis vad forskare vid New York University lyckats med. Genom att korsa blinda fiskar av arten Astyanax mexicanus från flera olika grottsystem fick de fram hybrider som delvis kunde se. Detta trots att den här fiskarten inte kunnat se på minst en halv miljon år.
När de rätta genkombinationerna uppstod hos en hybridfisk så återskapades inte bara ögats viktiga delar, utan också de nervkopplingar till hjärnan som krävs för att synsinnet ska fungera.
Det tycks alltså som om evolutionen kan gå baklänges, om de rätta generna finns bevarade någonstans hos arten.

 

Slutord.

Det finns ingen mening längre med forskningar om det syftet och målet för människans existens, eftersom Darwin har gjort människan släkt med djur. T.o.m. hävdade att människans uppkomst är från en liten cell som levde i en stagnerande träsket för miljontals år sedan. DNA-molekylen är väldigt komplicerat. Den jätte svårt och tro att den kom till av en slump. Dominerat ideologiskt kaos i livet, och detta har blivit en tid av oro och förlust. Darwins teori grönade till många teorier bland annat: Psykoanalys (Sigmund Freud), (Henri Bergson), existentialism (Jean-Paul Sartre) och marxism (Karl Marx). Detta har gynnat alla de teorier som utvecklats av Darwinism och förlitade sig på den i deras ursprung och tolkningar av människors liv och beteende. Darwinism idéer är bara vetenskapliga myter och de kommer att försvinna så småningom förhoppningsvis4                           Boken: Evolution: A Theory in Crisis av forskaren Micheal Denton. 15 nov. 2009

5                           Utdrag av den Franska tidningen (Livet och Vetenskap) n. 834. Mars 1987 s.39 .21 feb. 2009

6                           Utdrag av den Franska tidningen (Livet och Vetenskap) n. 834. Mars 1987 s.39-40. 21 feb. 2009

7                           Arternas uppkomst av Charles Darwin 15 feb. 2009

8                           Boken: Gui restera av den franska professorn Etienne Rebaud. s.40. 25 okt. 2008

9                    Boken: Arternas uppkomst av Charles Darwin s.142 15 feb.  2009

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)